Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2006

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 186 441 175 224 47 816 43 552
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7 591 7349 1 947 1 827
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 691 17 576 5 050 4 369
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 887) (5478) (5 870) (1 362)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 411 (8 110) 1 901 (2 016)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 4215 3988 1 081 991
VII. Aktywa razem 212 812 203 351 55 547 52 684
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 121 327 113 736 31 668 29 467
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6,49 6,28 1,66 1,56
X. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 103,70 97,21 27,07 25,19
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XI. Przychody ze sprzedaży 77 324 68 388 19 831 16 998
XII. Zysk lub strata netto 1 782 (253) 457 (63)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 579 1 770 2 457 440
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 286) (584) (3 920) (145)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 165 2 371 2 351 589
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem 3458 3557 887 884
XVII. Aktywa razem 176 845 153 658 46 159 39 810
XVIII. Kapitał własny 122 147 105 519 31 882 27 338
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,52 (0,22) 0,39 (0,05)
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 104,40 90,19 27,25 23,37

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2007-02-27
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
śro 28, lutego 2007 17:00 Opublikował: Szymon Janucik