Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport roczny R 2006

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2006 2005 2006 2005
I. Przychody ze sprzedaży 77 324 68 388 19 831 16 998
II. Zysk lub strata netto 1 903 (253) 488 (63)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 579 1 770 2 457 440
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 286) (584) (3 920) (145)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 165 2 371 2 351 589
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 3458 3557 887 884
VII. Aktywa razem 183 239 153 658 47 828 39 810
VIII. Kapitał własny 122 268 105 519 31 914 27 338
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,63 (0,22) 0,42 (0,05)
X. Wartość księgowa na jedną akcję 104,50 90,19 27,28 23,37

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2007-03-28
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
pią 30, marca 2007 08:40 Opublikował: Szymon Janucik