Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2006 2005 2006 2005
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 188 346 176 591 48 305 43 893
II. - przychody z działalności kontynuwanej 95 247 84 416 24 428 20 982
III. - przychody z działalności przeznaczonej do sprzedaży 93 099 92 175 23 877 22 911
IV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: 7 620 7349 1 954 1 827
V. - zysk netto z działalności kontynuwanej 1 513 (331) 388 (82)
VI. - zysk netto z działalności przeznaczonej do sprzedaży 6 107 7680 1 566 1 909
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 767 17 576 5 070 4 369
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22964) (5478) (5 890) (1 362)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 411 (8110) 1 901 (2 016)
X. Przepływy pieniężne netto, razem, w tym: 4214 3988 1 081 991
XI. - Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuwanej 3 601 3492 924 868
XII. - Przepływy pieniężne netto z działalności przeznaczonej do sprzedaży 613 496 157 123
XIII. Aktywa razem, w tym: 219 206 203 350 57 216 52 684
XIV. - aktywa z działalności kontynuwanej 136 825 203 350 35 713 52 684
XV. - aktywa z działalności przeznaczonej do sprzedaży 82 381   21 503 0
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 121 327 113 736 31 668 29 467
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym: 6,51 6,28 1,67 1,56
XVIII. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuwanej 1,29 (0,28) 0,33 (0,07)
XIX. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności przeznaczonej do sprzedaży 5,22 6,56 1,34 1,63
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 103,70 97,21 27,07 25,19

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2007-04-27
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
pon 30, kwietnia 2007 08:46 Opublikował: Szymon Janucik