Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2007

Podstawa prawna: (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2007
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 41 481 39 609 10 619 10 300
II. - przychody z działalności kontynuwanej 22 582 21 572 5 781 5 610
III. - przychody z działalności przeznaczonej do sprzedaży 18 899 18 037 4 838 4 690
IV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: 2 042 1464 523 381
V. - zysk netto z działalności kontynuwanej 2 750 433 704 113
VI. - zysk netto z działalności przeznaczonej do sprzedaży (708) 1031 (181) 268
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 906 13 909 4 072 3 617
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1277) (2502) (327) (651)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 403) (8712) (2 663) (2 265)
X. Przepływy pieniężne netto, razem, w tym: 4226 2695 1 082 701
XI. - Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuwanej 3 505 435 897 113
XII. - Przepływy pieniężne netto z działalności przeznaczonej do sprzedaży 721 2260 185 588
XIII. Aktywa razem, w tym: 211 243 194 280 54 592 49 364
XIV. - aktywa z działalności kontynuwanej 128 997 194 280 33 337 49 364
XV. - aktywa z działalności przeznaczonej do sprzedaży 82 246   21 255  
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 123 398 115 200 31 890 29 271
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym: 1,75 1,25 0,45 0,33
XVIII. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuwanej 2,35 0,37 0,60 0,10
XIX. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności przeznaczonej do sprzedaży (0,61) 0,88 -0,15 0,23
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XX. Przychody ze sprzedaży 19 220 16 808 4 920 4 371
XXI. Zysk lub strata netto 2 686 316 688 82
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 443 8 049 3 441 2 093
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (874) (135) (224) (35)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 899) (7 422) (2 278 (1 930)
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem 3670 492 939 128
XXVI. Aktywa razem 176 768 144 608 45 682 36 743
XXVII. Kapitał własny 124 954 105 835 32 292 26 891
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 2,30 0,27 0,59 0,07
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję 106,80 90,46 27,60 22,98

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2007-05-14
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
wto 15, maja 2007 08:45 Opublikował: Szymon Janucik