Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2007

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 69 140 91 194 17 965 23 382
II. - przychody z działalności kontynuwanej 42 811 45 228 11 124 11 596
III. - przychody z działalności zaniechanej 26 329 45 966 6 841 11 786
IV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: 59 443 3783 15 445 970
V. - zysk netto z działalności kontynuwanej 61 736 (862) 16 041 (221)
VI. - zysk netto z działalności przeznaczonej do sprzedaży (2 293) 4645 (596) 1 191
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 200 26 089 2 910 6 689
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 123755 (8712) 32 156 (2 234)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (25 418) (16046) (6 604) (4 114)
X. Przepływy pieniężne netto, razem, w tym: 109537 1331 28 461 341
XI. - Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuwanej 111 002 (1031) 28 842 (265)
XII. - Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej (1465) 2362 (381) 606
XIII. Aktywa razem 237 203 211 243 62 989 52 244
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 180 799 117 519 48 011 29 064
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym: 50,81 3,23 13,20 0,83
XVI. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuwanej 52,77 (0,74) 13,71 (0,19)
XVII. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej (1,96) 3,97 (0,51) 1,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 154,53 100,44 41,03 24,84
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży 36 364 36 748 9 449 9 422
XX. Zysk lub strata netto, w tym: 72 530 (969) 18 846 (2480
XXI. zysk ze zbycia udziałów w spółce Browar Łomża 70 615      
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 693 14 627 2 519 3 750
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 124 457 (1842) 32 338 (472)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22 956) (13 725) (5 965) (3 519)
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem 111194 (940) 28 892 (241)
XXVI. Aktywa razem 230 354 151 038 61 170 37 354
XXVII. Kapitał własny 179 952 114 537 47 786 28 327
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 61,99 (0,83) 16,11 (0,21)
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję 153,81 97,89 40,84 24,21

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2007-08-14
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
wto 14, sierpnia 2007 18:00 Opublikował: Szymon Janucik