Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2007

Podstawa prawna: (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2007
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.zł PLNw tys.EUR EURO
3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-303 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-303 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-303 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:90 654138 95223 66135 377
- przychody z działalności kontynuowanej64 32565 05616 78916 563
- przychody z działalności zaniechanej26 32973 8966 87218 814
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:60 690331515 840844
- zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej62 983(2646)16 439(674)
- zysk (strata) netto z działalności zaniechanej(2 293)5961(598)1 518
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 95534 0894 1648 679
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej121 979(22615)31 837(5 758)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(24 794)(13405)(6 471)(3 413)
Przepływy pieniężne netto, razem, w tym:113140(1931)29 530(492)
- Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej114 605(1896)29 912(483)
- Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej(1465)(35)(382)(9)
Aktywa razem249 102203 19265 94451 008
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki182 046117 05048 19229 384
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym:0,520,030,140,01
- zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej0,54(0,02)0,14(0,01)
- zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej(0,02)0,05(0,01)0,01
Wartość księgowa na jedną akcję1,561,000,410,25
dane dotycz¹ce skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży54 24252 43814 15713 351
Zysk (strata) netto, w tym73 660(2766)19 226(704)
- zysk ze zbycia udziałów w spółce Browar Łomża70 615   
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14 47621 5903 7785 497
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej122 796(15168)32 050(3 862)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(22 468)(8 457)(5 864)(2 153)
Przepływy pieniężne netto, razem114 804(2035)29 964(518)
Aktywa razem241 245162 01463 86440 671
Kapitał własny181 082112 74147 93728 302
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,63(0,02)0,16(0,01)
Wartość księgowa na jedną akcję1,550,960,410,24

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2007-11-14
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

śro 14, listopada 2007 17:00 Opublikował: Szymon Janucik