Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2007

Podstawa prawna: (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2007
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.zł PLNw tys.EUR EURO
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:117 918
188 346
31 222
48 207
- przychody z działalności kontynuowanej91 589
95 247
24 250
24 378
- przychody z działalności zaniechanej26 32993 099
6 97123 829
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:63 031
7 620
16 689
1 950
- zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej65 324
1 513
17 296
387
- zysk (strata) netto z działalności zaniechanej(2 293)6 107
(607)1 563
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(3 950)
19 767
(1 046)
8 679
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej121 805(22 964)32 251
(5 878)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(95 290)7 411
(25 230)1 897
Przepływy pieniężne netto, razem, w tym:22 565
4 214
5 975
1 079
- Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej24 030
3 601
6 363
922
- Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej(1465)(35)(382)(9)
Aktywa razem249 102203 19265 94451 008
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki182 046117 05048 19229 384
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym:0,520,030,140,01
- zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej(0,02)0,05(0,01)0,01
 
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży77 734
77 324
20 582
19 791
Zysk (strata) netto, w tym76 012
1 903
20 126
487
- zysk ze zbycia udziałów w spółce Browar Łomża70 615   
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(4 035)
9 579
(1 068)
2 452
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej122638(15 286)32471(3 912)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(94 367)9 165
(24 986)
2 346
Przepływy pieniężne netto, razem24  236
3 458
6 417
885
Aktywa razem162 300
241 245
45 310
62 969
Kapitał własny88 529
122 268
24 715
31 914
Wartość księgowa na jedną akcję
1,07
1,05
0,30
0,27

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2008-02-27
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

pon 03, marca 2008 08:49 Opublikował: Szymon Janucik