Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport roczny R2007

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2007 2006 2007 2006
I. Przychody ze sprzedaży 77 726 77 324
20 580
19 791
II. Zysk lub strata netto, w tym; 1 903 (253) 488 (63)
zysk ze zbycia udziałów w spółce Browar Łomża 70 615
  18 697
 
Zysk(strata) na jedną akcję
(0,13)
0,02
(0,03)
0,01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 035)
9 579
(1 068)
2 457
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 122 638
(15 286)
(32 471) (3 912)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (94 367)
9 165
(24 986)
2 346
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 24 236
3 458
6 417
885
VII. Aktywa razem 162 341
182 239 45 321 47 567
VIII. Kapitał własny 122 268 105 519 31 914 27 338
IX. Wartość księgowa na jedną akcję 1,06 1,05 0,30 0,27

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2008-03-14
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
wto 25, marca 2008 12:51 Opublikował: Szymon Janucik