Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport roczny RS 2007

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2007 2006 2007 2006
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 117 910 188 346 31 220
48 207
II. - przychody z działalności kontynuowanej 91 581
95 247 24 248
24 378
III. - przychody z działalności zaniechanej 26 329
93 099
6 971
23 829
IV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: 62 396 7 620
16 521 1 950
V. - zysk netto z działalności kontynuowanej 64 689
1 513
17 128
387
VI. - zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (2 293) 6 107
(607) 1 563
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (812) 19 767 (215) 5 059
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 121 805
(22 964)
32 251 (5 878)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (95 290) 7 411
(25 230) 1 897
X. Przepływy pieniężne netto, razem, w tym: 25 703
4 214
6 806 1 079
XI. - Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej 27 168 3 601
7 193
922
XII. - Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej (1 465)
613
(388)
157
XIII. Aktywa razem, w tym: 171 630 219 206 47 915
57 216
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 88 847 121 356 24 804 31 676
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym: (0,24)
0,07
(0,06)
(0,02)
XVIII. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (0,22)
0,01
0,33 (0,07)
XIX. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej (0,02)
0,05
(0,01)
0,01
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 0,76
1,04
0,21
0,27

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2008-04-04
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
pon 07, kwietnia 2008 09:30 Opublikował: Szymon Janucik