Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2008

Podstawa prawna: (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2008
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.zł PLNw tys.EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-311 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-311 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-311 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:24 814
41 481
6 975
10 619
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:327
2 042
92
523
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(12 382 )
15 906
(3 481)
4 072
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(52)
(1 277)(14)
(327)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(9 903)(10 403)
(2 784)(2 663)
Przepływy pieniężne netto.(22 337) 4 226 (6 279) 1 082
Aktywa razem149 642211 24342 44254 592
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki83 680123 398 23 734 31 890
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą. 0,004 0,0170,0010,004
Wartość księgowa na jedną akcję.1,01
1,050,29
0,27
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży21 638
19 220
6 083
4 920
Zysk (strata) netto 367
2 686
103
688
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(12 882) 13 443  (3 621) 3 441
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(37) (874) (10) (224)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(9 508) (8 899) (2 673) (2 278)
Przepływy pieniężne netto, razem(22 427) 3 670 (6 304) 939
Aktywa razem141 142
176 768 40 031 45 682
Kapitał własny82 769124 954 
23 475 32 292
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,004 
0,02 0,00
0,01
Wartość księgowa na jedną akcję
1,001,070,280,28

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2008-05-12
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

czw 15, maja 2008 11:52 Opublikował: Szymon Janucik