Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2008

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 50 518 69 140 14 527 17 965
II. - przychody z działalności kontynuwanej 50 518 42 811 14 527 11 124
III. - przychody z działalności zaniechanej   26 329   6 841
IV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: (728) 59 448 (209) 15 447
V. - zysk netto z działalności kontynuwanej (728) 61 741 (209) 16 042
VI. - zysk netto z działalności zaniechanej   (2 293)   (596)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (14 835) 11 200 (4 266) 2 910
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (307) 123755 (88) 32 156
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (21 332) (25 418) (6 134) (6 604)
X. Przepływy pieniężne netto, razem, w tym: (36 474) 109 537 (10 488) 28 461
XI. - Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuwanej (36 474) 111 002 (10 488) 28 842
XII. - Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej   (1465)   (381)
XIII. Aktywa razem 127 442 237 203 37 995 62 989
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 78 603 180 804 23 434 48 012
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym: (0,01) 0,51 (0,003) 0,132
XVI. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuwanej (0,01) 0,53 (0,003) 0,137
XVII. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej   (0,02)   (0,005)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 0,95 1,55 0,28 0,41
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży 44 400 36 364 12 767 9 449
XX. Zysk lub strata netto (632) 72 535 (182) 18 847
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (16 520) 9 693 (4 750) 2 519
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (263) 124 457 (76) 32 338
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 647) (22 956) (5 650) (5 965)
XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem (36 430) 111 194 (10 476) 28 892
XXV. Aktywa razem 120 668 230 354 35 975 61 170
XXVI. Kapitał własny 77 748 179 957 23 179 47 787
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,01) 0,62 (0,00) 0,16
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 0,94 1,54 0,28 0,41

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2008-08-14
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

czw 14, sierpnia 2008 17:02 Opublikował: Szymon Janucik