Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2008

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2008 półrocze /2007 półrocze / 2008 półrocze /2007
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 50 518 69 140 14 527 17 965
II. - przychody z działalności kontynuwanej50 51842 81114 52711 124
III. - przychody z działalności zaniechanej 26 32906 841
IV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:(723)59 448(208)15 447
V. - zysk netto z działalności kontynuwanej(723)61 741(208)16 042
VI. - zysk netto z działalności zaniechanej (2 293)-(596)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(14 835)11 200(4 266)2 910
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(307)123 755(88)32 156
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(21 332)(25 418)(6 134)(6 604)
X. Przepływy pieniężne netto, razem, w tym:(36 474)109 537(10 488)28 461
XI. - Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuwanej(36 474)111 002(10 488)28 842
XII. - Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej (1 465)-(381)
XIII. Aktywa razem, w tym:127 440237 20337 99462 989
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki78 608180 80423 43648 012
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym:(0,009)0,508(0,003)0,132
XVI. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuwanej(0,009)0,528(0,003)0,137
XVII. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej (0,020)0,000(0,005)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję0,951,550,280,41
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży44 40036 36412 7679 449
XX. Zysk lub strata netto(632)72 535(182)18 847
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(16 520)9 693(4 750)2 519
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(263)124 457(76)32 338
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(19 647)(22 956)(5 650)(5 965)
XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem(36 430)111 194(10 476)28 892
XXV. Aktywa razem120 668230 35435 97561 170
XXVI. Kapitał własny77 748179 95723 17947 787
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(0,01)0,62(0,00)0,16
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję0,941,540,280,41

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2008-08-26
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

pon 29, września 2008 17:06 Opublikował: Szymon Janucik