Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2008

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 70 413
90 654 20 560
23 661
II. - przychody z działalności kontynuowanej 70 413
64 325
20 560
16 789
III. - przychody z działalności zaniechanej   26 329   6 872
IV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: (2 335) 60 690 (682) 15 840
V. - zysk netto z działalności kontynuwanej (2 335) 62 983 (682) 16 439
VI. - zysk netto z działalności zaniechanej   (2 293)   (598)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 955) 15 955 (2 031) 4 164
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (400) 121 979 (117) 31 837
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (25 054) (24 974) (7 316) (6 471)
X. Przepływy pieniężne netto, razem, w tym: (32 409) 113 140 (9 463) 29 530
XI. - Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej (32 409) 114 605 (9 463) 29 912
XII. - Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej   (1 465)   (382)
XIII. Aktywa razem 131 519 249 102 38 588 65 944
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 82 292 182 046 24 145 48 192
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym: (0,03) 0,54 (0,01) 0,132
XVI. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuwanej (0,01) 0,53 (0,003) 0,14
XVII. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej   (0,02)   (0,01)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 0,99 1,56 0,29 0,41
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży 61 614 54 242
17 991 14 157
XX. Zysk lub strata netto (2 204) 73 660 (644) 19 226
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 169) 14 476 (2 677) 3 778
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (262) 122 796 (77) 32 050
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (23 020) (22 468) (6 722) (5 864)
XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem (32 451) 114 804 (9 476) 29 964
XXV. Aktywa razem 124 062 241 245 36 400 63 864
XXVI. Kapitał własny 81 472 181 082 23 904 47 937
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,03) 0,63 (0,01) 0,16
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 0,98 1,55 0,29 0,41

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2008-11-14
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

wto 18, listopada 2008 13:04 Opublikował: Szymon Janucik