Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2008

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.zł PLNw tys.EUR EURO
4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 20078-01-01 do 2008-12-314 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-314 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:81 204
77 726
22 990
20 580
Zysk lub strata netto (1 595)
75 379(452)19 958
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(22 548) (4 035)
(6 384)
(1 068)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej968
122 638
274
32 471
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej212
(94 367)60
(24 986)
Przepływy pieniężne netto, razem (21 368)
24 236
(6 050)
6 417
Aktywa razem140 021
162 341
33 559
45 321
Kapitał własny 88 900
87 896
21 307
24 538
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,02)(0,13)(0,01)
0,24
Wartość księgowa na jedną akcję
1,071,06
0,26
0,30
 
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:
92 569
117 910
19 656
23 415
Przychody z działalności kontynuowanej
92 569
91 581
19 656
18 186
Przychody z działalności zaniechanej
 - 26 329 - 5 228
 Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki, w tym:
 (1 795)
 62 396 (381) 12 391
 Zysk netto z działalności kontynuowanej (1 795)
 64 689  (381) 12 846
 Zysk netto z działalności zaniechanej
  (2 293)
  (455)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(21 952) (812)(4 661)
(161)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej753
121 805
160
24 188
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(191) (95 290)
(41)
(18 923)
Przepływy pieniężne netto, razem, w tym:
(21 390) 25 703
(4 542)
5 104
Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej
(21 390)
27 168
(4 542)
5 395
Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej
 (1 465)
 (291)
Aktywa razem w tym:
149 296 171 630
43 804 45 435
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki89 651 88 847
26 304 23 520
Zysk, strata przypadająca na jedną akcję zwykłą, w tym:
(0,02)
(0,24)
(0,00)
(0,05)
Zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej
(0,02)
(0,22)
(0,00)
(0,04)
 Zysk na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej  (0,02)
 (0,00)
 Wartość księgowa na jedną akcję
1,08
1,07
0,32
0,28

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2008-02-27
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

pon 02, marca 2009 08:18 Opublikował: Szymon Janucik