Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2009

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.zł PLNw tys.EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:24 94024 814
5 422
6 975
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:329 327
72
92
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 707
(12 382)
4 285
(3 481)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(116)
(52)(25)
(15)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(10 073)(9 903)
(2 190)(2 784)
Przepływy pieniężne netto.9 518
(22 337)
2 069
(6 279)
Aktywa razem139 236 149 64229 616
42 442
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki89 950 83 680
19 133
23 734
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą. 0,004 0,0040,0010,001
Wartość księgowa na jedną akcję.1,0841,0080,2310,286
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży20 463 21 638
4 449
6 083
Zysk (strata) netto 231
367
50
103
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 257
(12 882)
4 187
3 621
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(73) (37) (16) (10)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(9 688) (9 508) (2 106) (2 673)
Przepływy pieniężne netto, razem9 496
(22 427)
2 065
(6 304)
Aktywa razem130 668 141 142 27 794
40 031
Kapitał własny89 092 82 769
18 951
23 475
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,004 
0,004 0,0009
0,0011
Wartość księgowa na jedną akcję
1,071,000,230,28

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2008-05-12
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

pon 18, maja 2009 11:15 Opublikował: Szymon Janucik