Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport roczny R 2008

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2008 2007 2008 2007
I. Przychody ze sprzedaży 81 204
77 726
22 990
20 580
II. Zysk lub strata netto, w tym; (1 634)
75 379
(463)
19 958
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (22 548)
(4 035)
(6 384)
(1 068)
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 968
122 638
274
32 471
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 212
(94 367)
60
(24 986)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (21 368) 24 236
(6 050)
6 417
VII. Aktywa razem 140 030
162 341 33 561
45 321
VIII. Kapitał własny 88 861
87 896
21 297
24 538
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
 (0,02)0,91
(0,01)
0,24
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,07 1,06 0,26 0,30

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2009-03-30
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
czw 02, kwietnia 2009 17:15 Opublikował: Szymon Janucik