Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport roczny RS 2008

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2008 2007 2008 2007
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 92 569
117 910 26 208
31 220
II. - przychody z działalności kontynuowanej 92 569 91 581 26 208 24 248
III. - przychody z działalności zaniechanej -
26 329
-
6 971
IV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: (1 825)
62 396
(517)
16 521
V. - zysk netto z działalności kontynuowanej (1 825)
64 689
(517)
17 128
VI. - zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -
(2 293)
-
(607)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (21 951) (812)
(6 215) (215)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 753
121 805
213
32 251
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (191) (95 290)
(54) (25 230)
X. Przepływy pieniężne netto, razem, w tym: (21 389)
25 703
(6 056)
6 806
XI. - Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej 21 389
27 168
(6 056)
7 193
XII. - Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej -
(1 465)
-
(388)
XIII. Aktywa razem, w tym: 149 324 171 630
35 789
47 915
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 89 621 88 847
21 479  28 804
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym: (0,02)
(0,24) (0,01)
(0,06)
XVIII. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (0,02)
(0,22) (0,01)
(0,06)
XIX. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej -
(0,02) -
(0,01)
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 1,08
1,07 0,26 0,30

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2009-03-30
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
sob 04, kwietnia 2009 18:01 Opublikował: Szymon Janucik