Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2009

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2009 półrocze /2008* półrocze / 2009 półrocze /2008*
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 49 034
50 518
10 826 14 527
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:(2 805)(723)
(619)(208)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(26 839)(14 835)
5 925
(4 266)
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 123)(307)
(469)(88)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(21 820)(21 332)(4 817)(6 134)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 2 896
(36 474)
639
(10 488)
VII. Aktywa razem 129 847149 32429 051
35 789
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki86 81689 621
19 424
21 479
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,03)(0,01)
(0,01)0,00
X. Wartość księgowa na jedną akcję1,05
1,080,230,26


*Pozycje: I, II, III, IV, V, VI i
IX prezentowane są na 30.06.2008 r., natomiast pozycje: VII, VIII i X na
dzień 31.12.2008 r.Powyższa tabela zawiera dane
finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.Do
przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano
następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:-
wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
na dzień 30.06.2009 według średniego kursu obowiązującego na dzień
bilansowy (1 EUR= 4,4696 zł)- wybrane pozycje ze
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2008
według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy (1 EUR= 4,1724
zł),- wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres 01.01.2009-30.06.2009 według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2009 (1EUR=
4,5294zł)- wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres 01.01.2008-30.06.2008 według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2008 (1EUR= 3,4776
zł)

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2009-08-31
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

wto 01, września 2009 16:42 Opublikował: Szymon Janucik