Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2009

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 68 774
70 413
15 599
20 560
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki (6 797) (2 335)
(1 542) (682)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 512
(6 955)
(7 828) (2 031)
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 221) (400)
(1 411) (117)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (27 655) (25 054) (6 273) (7 316)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 636
(32 409)
144
(9 463)
VII. Aktywa razem na dzień 30.09.2009 i 31.12.2008
131 604 149 324
31 167 35 789
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 30.09.2009 i 31.12.2009
82 824 89 621
19 614
21 479
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,08) (0,03) (0,02) (0,01)
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1
1,08 0,24 0,26

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2009-11-16
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

wto 17, listopada 2009 08:52 Opublikował: Szymon Janucik