Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport roczny R2009

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2009 2008 2009 2008
I. Przychody ze sprzedaży 71 134 81 204
16 357
22 990
II. Zysk lub strata netto (9 533)
(1 634)
(2 192)
(463)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 071
(22 548)
2 776
(6 384)
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 279)
968
(1 904)
274
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 910)
212
(1 359)
60
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (2 118)
(21 368)
(487)
(6 050)
VII. Aktywa razem 129 329
140 030 31481 33 561
VIII. Kapitał własny 79 328
88 861
19 310
21 297
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
 (0,11)(0,02)
(0,03)
(0,01)
X. Wartość księgowa na jedną akcję 0,96 1,07 0,23 0,26

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2009 r. - według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy - 1 EUR=4,1082 zł;- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2008 r. - według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy - 1 EUR=4,1724 zł;- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2009 - 1 EUR= 4,3487 zł;- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2008 - 1 EUR= 3,5321 zł.

 
  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2010-03-19

Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

pon 22, marca 2010 14:59 Opublikował: Szymon Janucik