Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport roczny RS2009

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2009 2008 2009 2008
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 88 287
92 569
20 302
26 208
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki (9 442)
(1 825)
(2 171)
(517)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 100 (21 951)
2 782
(6 215)
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 617)
753 (1 981)
213
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 626)
(191) (1 294)
(54)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (2 143)
(21 389) (493)
(6 056)
VII. Aktywa razem 139 751
149 324 34 018
35 789
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 80 179
89 621 19 517
21 479
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym: (0,11)
(0,02) (0,03)
(0,01)
X. Wartość księgowa na jedną akcję 0,97 1,08 0,24 0,26

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2010-03-19

Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

pon 22, marca 2010 15:54 Opublikował: Szymon Janucik