Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.zł PLNw tys.EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:18 617
24 9404 693
5 422
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:(1 415)
329(357)
72
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 486
19 707
2 391
4 285
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(83)
(116)(21)
(25)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(6 677)(10 073 )
(1 683)(2 190)
Przepływy pieniężne netto.2 7269 518
687
2 069
Aktywa razem129 576 139 751 33 550
34 018
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki78 764
80 179
20 394
19 517
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą. (0,02) 0,004(0,004)0,001
Wartość księgowa na jedną akcję.0,95
0,97
0,250,24

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2010-05-17
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

czw 20, maja 2010 09:02 Opublikował: Szymon Janucik