Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport półroczny PSR 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2010 półrocze /2009* półrocze / 2010 półrocze /2009*
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 41 566 49 034
10 374 10 826
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:(2 299)(2 805)
(573,77)(619,29)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 464
26 839
3 111
5 925
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(210)(2 123)
(52,41)(468,71)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(8 918)(21 820)(2 225,71)(4 817,40)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 3 336
2 896
833
639
VII. Aktywa razem 123 123139 75129 69834 018
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki77 880
80 179 18 78519 517
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,03)(0,03)
(0,01)(0,01)
X. Wartość księgowa na jedną akcję0,94
0,97
0,230,24


*Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "półrocze/2009" dotyczą stanu na dzień 31.12.2009 roku.
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2010 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1458zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2009 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1082zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010-30.06.2010 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,0068zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009-30.06.2009 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2009 - 1 EUR= 4,5294zł.

 

Pełna treść raportu w załącznikach 

śro 01, września 2010 11:09 Opublikował: Szymon Janucik