Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 63 574 68 774
15 786
15 599
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki (3 705) (6 797)
(925) (1 542)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 710
34 512 5 172 7 828
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (458) (6 221) (114) (1 411)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 862) (27 655) (4 960) (6 273)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 390 636 97 144
VII. Aktywa razem* 119 887 131 604 30 069 32 034
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki* 76 474 82 824 19 181 20 161
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,04) (0,08) (0,01) (0,02)
X. Wartość księgowa na jedną akcję 0,92 1,00 0,23 0,24

*W przypadku pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (aktywa razem, kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki, wartość księgowa na jedną akcję) dane w trzeciej i piątej kolumnie zostały wykazane na dzień 31.12.2009 r.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2010 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 3,987zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2009 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1082zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010-30.09.2010 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,0044zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009-30.09.2009 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2009 - 1 EUR= 4.4089zł. 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2010-11-15

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

 

pon 15, listopada 2010 13:16 Opublikował: Szymon Janucik