Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport roczny 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
I. Przychody ze sprzedaży ogółem
93 910
88 287
23 444
20 302
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki
1 511
(9 442)
377
(2 171)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 363
12 100
4 834
2 782
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (861)
(8 617) (215)
(1 981)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 190)
(5 626)
(1 795)
(1 294)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 11 312
(2 143)
2 824
(493)
VII. Aktywa razem 126 434 139 761 31 925 34 018
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki
81 690
80 179 20 627
19 517
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
 0,02(0,11)
0,00
(0,03)
X. Wartość księgowa na jedną akcję 0,98 0,97
0,25 0,24

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 3,9603zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2009 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1082zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010-31.12.2010 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,00565zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009-31.12.2009 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2009 - 1 EUR= 4.34875zł.

 
  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2011-03-15

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

pon 21, marca 2011 14:10 Opublikował: Szymon Janucik