Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport roczny R 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
I. Przychody ze sprzedaży 77 319 71 134
19 302 16 357
II. Zysk lub strata netto 1 773
(9 533)
(443)
(2 192)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 431
12 071
4 601
2 776
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (860)
(8 279)
(215)
(1 904)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 378)
(5 910)
(1 592)
(1 359)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 11 193 (2 118)
2 794
(487)
VII. Aktywa razem 116 606 129 329 29 444
31 481
VIII. Kapitał własny 81 101
79 328 20 478 19 310
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
 0,02(0,11)
0,01
(0,03)
X. Wartość księgowa na jedną akcję 0,98 0,96
0,25 0,23

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 3,9603zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2009 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1082zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010-31.12.2010 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,00565zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009-31.12.2009 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2009 - 1 EUR= 4.34875zł.

 
  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2010-03-15

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

pon 21, marca 2011 14:42 Opublikował: Szymon Janucik