Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.zł PLNw tys.EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:21 312
18 617
5 363
4 693
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:1 979
(1 415)
498
(357)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 1889 486
2 3122 391
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 566)
(83)(394)
(21)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(8 204)(6 677)
(2 064)(1 683)
Przepływy pieniężne netto razem
(582)2 726
(146)
687
Aktywa razem129 126 126 434
32 186 31 925
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki84 965
81 69021 178 20 627
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą. 0,02 (0,02)
0,006(0,004)
Wartość księgowa na jedną akcję.1,02
0,980,260,25

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2011-05-09
Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

 

wto 10, maja 2011 08:28 Opublikował: Szymon Janucik