Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport półroczny PSR 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2011 półrocze /2010 półrocze / 2011 półrocze /2010
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 47 382 41 566 11 943,14 10 373,82
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:5 384(2 299)
1 357,09
(573,77)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 68412 464
1 432,71
3 110,70
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(380)(210)
(95,78)(52,41)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(12 670)(8 918)(3 193,61)(2 225,71)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (7 366)
3 336
1 856,68
832,58
VII. Aktywa razem*123 375 126 43430 947,42
31 925,36
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki87 074,00
81 690 21 841,6720 627,23
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,06(0,03)
0,020,01
X. Wartość księgowa na jedną akcję1,05
0,980,260,25


*Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "półrocze/2010" dotyczą stanu na dzień 31.12.2010 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 3,9866zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 3,9603zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-30.06.2011 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 - 1 EUR= 3,9673zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010-30.06.2010 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,0068zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

Pełna treść raportu w załącznikach 

śro 31, sierpnia 2011 10:10 Opublikował: Szymon Janucik