Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 68 831 41 566
17 032
10 374
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 7 598
(2 299)
1 880
(574)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 142
12 464
2 015
3 111
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 658) (210) (1 153) (52)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 943) (8 918) (3 450) (2 226)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (10 459)
3 336
(2 588)
833
VII. Aktywa razem* 134 773 126 434 30 552 31 925
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki* 89 368
81 690 20 259 20 627
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,09 (0,03) 0,02 0,01
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,08
0,98 0,24 0,25
*Dane zaprezentowane w wierszach:VII,VIII  i X, w kolumnach "3 kwartały 2010" dotyczą stanu na dzień 31.12.2010 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4112zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 3,9603zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-30.09.2011 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 - 1 EUR= 4,0413zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010-30.09.2010 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,0044zł.
 
 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2011-11-14 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2011-11-14 
pon 14, listopada 2011 11:34 Opublikował: Szymon Janucik