Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport roczny R 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
I. Przychody ze sprzedaży 81 427
77 319
19 668
19 302
II. Zysk lub strata netto 8 572
1 773
2 070
443
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (15 169)
18 431
(3 664)
4 601
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 063)
(860)
(3 155)
(215)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 225
(6 378)
779
(1 592)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (25 007)
11 193
(6 040)
2 794
VII. Aktywa razem 144 019 116 606 32 607
29 444
VIII. Kapitał własny 89 673
81 101
20 303
20 478
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
 0,100,02
0,03
0,01
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,08
0,98 0,23 0,25

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4168zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 3,9603zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-31.12.2011 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,1401zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010-31.12.2010 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,00565zł,

 
  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2012-03-15

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Krzysztof Homenda Członek Zarządu

 

wto 20, marca 2012 09:23 Opublikował: Szymon Janucik