Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport roczny RS 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
I. Przychody ze sprzedaży ogółem
101 517
93 910
24 520
23 444
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki
8 594
1 511
2 076
377
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (21 217)
19 363
(5 125)
4 834
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 685)
(861) (1 615)
(215)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 093
(7 190)
747
(1 795)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (24 809)
11 312
(5 992)
2 824
VII. Aktywa razem 156 607
126 434 35 457
31 925
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki
90 362
81 690 20 459
20 627
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
 0,100,02
0,03
0,00
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,09 0,98 0,25 0,25

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4168zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 3,9603zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-31.12.2011 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,1401zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010-31.12.2010 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,00565zł,

 
  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2012-03-15

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Krzysztof Homenda

wto 20, marca 2012 09:17 Opublikował: Szymon Janucik