Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.zł PLNw tys.EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:29 161 21 312
6 985
5 363
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 865
1 979
207
498
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 851
9 188
3 797
2 312
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej160
(1 566)38
(394)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(5 724)(8 204)
(1 371)(2 064)
Przepływy pieniężne netto razem
10 287
(582)
2 464
(146)
Aktywa razem138 302 156 607 33 233 35 457
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki91 227
90 362
21 921 20 459
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą. 0,01 0,02
0,0020,006
Wartość księgowa na jedną akcję.1,101,09
0,260,25

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2011-05-09
Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

 

wto 15, maja 2012 12:04 Opublikował: Szymon Janucik