Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 58 992 47 382 13 964 11 943
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:7515 3841781 357
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej21 5765 6845 107
1 433
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(130)(380)
(31)(96)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(12 906)(12 670)(3 055)(3 194)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 8 540
(7 336)
2 022
(1 857)
VII. Aktywa razem*127 471156 60729 914
35 457
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki91 198
90 36221 40120 459
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,010,06
0,00,02
X. Wartość księgowa na jedną akcję1,10
1,090,260,25

 

 

*Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "półrocze/2011" dotyczą stanu na dzień 31.12.2011 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2012 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2613zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4168zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012-30.06.2012 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4,2246zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-30.06.2011 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 - 1 EUR= 3,9673zł.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu                                    Wojciech Faszczewski  2012-08-29 

Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda     2012-08-29  

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

pią 31, sierpnia 2012 08:50 Opublikował: Szymon Janucik