Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 89 698 69 831
21 383 17 279
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 571
7 598
136
1 880
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 017
8 142
8 586
2 015
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 984) (4 658) (950) (1 153)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 116) (13 943) (4 557) (3 450)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 12 917
(10 459) 3 079 (2 588)
VII. Aktywa razem* 139 523 156 607 33 916 35 457
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki* 91 019
90 362 22 125 20 459
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,01 0,09 0,00 0,02
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,10
1,09 0,27 0,25
*W przypadku pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (aktywa razem, kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki, wartość księgowa na jedną akcję) dane w III i V kolumnie zostały wykazane na dzień 31.12.2011 r.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2012 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR=4,1138zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4168zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012-30.09.2012 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4,1948zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-30.09.2011 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 - 1 EUR= 4.0413zł.
 
 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2012-11-13 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2012-11-13 
śro 14, listopada 2012 08:43 Opublikował: Szymon Janucik