Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport roczny RS 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
I. Przychody ze sprzedaży ogółem
128 112
101 517 30 696 24 520
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki
1 895
8 594
454 2 076
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 445 
(21 217) 
2 503 (5 125)
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 768)
(6 685) (1 382)
(1 615)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 720 
3 093 
2 329 747
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 14 397 (24 809) 3 450 (5 992)
VII. Aktywa razem 159 438
156 607 39 000
35 457
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki
92 343
90 362 22 588
20 459
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
 0,020,10 
0,01 
0,03 
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,11 1,09 0,27 0,25

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,0882zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4168zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012-31.12.2012 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4,1736zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-31.12.2011 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 - 1 EUR= 4,1401zł,

 
  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2013-03-18

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Krzysztof Homenda

czw 21, marca 2013 08:53 Opublikował: Szymon Janucik