Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport roczny R 2012

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,0882zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4168zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012-31.12.2012 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4,1736zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-31.12.2011 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 - 1 EUR= 4,1401zł,
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
I. Przychody ze sprzedaży 102 737 81 427 
24 616 19 668
II. Zysk lub strata netto 2 757 8 572 661 2 070
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 899 
(15 169)
2 851 (3 664)
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 334)
(13 063)
(799)
(3 155)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 833 3 225 1 158 779
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 13 398 (25 007) 3 210 (6 040)
VII. Aktywa razem 145 020 144 019 35 473
32 607
VIII. Kapitał własny 92 430 89 673
22 609
20 303
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
 0,030,10 
0,01 
0,03 
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,11
1,08 0,27 0,24

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,0882zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4168zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012-31.12.2012 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4,1736zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-31.12.2011 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 - 1 EUR= 4,1401zł,

 
  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2013-03-18

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Krzysztof Homenda Członek Zarządu

 

czw 21, marca 2013 09:10 Opublikował: Szymon Janucik