Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport kwartalny QSr 1/2013

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.zł PLNw tys.EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:26 77229 1616 402
6 985
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 28386568207
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 097
15 8513 138
3 979
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2451605938
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(7 821)(5 724)
(1 874)(1 371)
Przepływy pieniężne netto razem
5 52110 2871 3232 464
Aktywa razem143 373159 43834 32139 000
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki92 626
92 343
22 17322 588
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą. 0,00340,0104
0,0010,002
Wartość księgowa na jedną akcję.1,121,11
0,270,27

 

*W przypadku pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (aktywa razem, kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki, wartość księgowa na jedną akcję) dane zostały wykazane na dzień 31.12.2012 r.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2013 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1774 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,0882zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013-31.03.2013 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2013 - 1 EUR= 4 ,1738 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012-31.03.2012 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4 ,1750 zł. 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2013-05-14 


Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Krzysztof Homenda   Członek Zarządu/Dyrektor finansowy 

 

 

czw 16, maja 2013 20:04 Opublikował: Szymon Janucik