Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze /2012 półrocze / 2013 półrocze /2012
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 58 764 58 992 13 945 13 964
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: 165 751 39 178
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 214 21 576 4 797 5 107
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 328) (130) (552) (31)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (21 665) (12 906) (5 141) (3 055)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (3 779) 8 540 (897) 2 022
VII. Aktywa razem* 129 929 159 438 30 012 39 000
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 92 439 92 343 21 352 22 588
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,002 0,01 0,0005 0,002
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,11 1,11 0,26 0,27

 

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "półrocze/2012" dotyczą stanu na dzień 31.12.2012 Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2013 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy1 EUR= 4,3292 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy1 EUR= 4,0882zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013-30.06.2013 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2013 - 1 EUR= 4 ,2140 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012-30.06.2012 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4 ,2246 zł.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu                                   Wojciech Faszczewski   2013-08-30 

Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy   Krzysztof Homenda      2013-08-30  

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

Załączniki

  1. Pobierz załącznik
pią 30, sierpnia 2013 09:09 Opublikował: Szymon Janucik