Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport roczny RS 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 119 549 128 112 28 390 30 696
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 654 1 895 155 454
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 927  10 445  2 595 2 503
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 572) (5 768) (1 086) (1 382)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 852 9 720  440 2 329
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 8 207 14 397 1 949 3 450
VII. Aktywa razem 154 582 159 438 37 274 39 000
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki dominującej 92 942 92 343 22 411 22 588
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,008 0,02  0,00 0,01 
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,12 1,11 0,27 0,27

Pełna treść raportu w załącznikach

  Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1472zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,0882zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013-31.12.2013 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2013 - 1 EUR= 4,2110zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012-31.12.2012 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4,1736zł 
   

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2013-02-27

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Krzysztof Homenda

pią 28, lutego 2014 09:13 Opublikował: Szymon Janucik