Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport roczny R 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
I. Przychody ze sprzedaży 93 046 102 737  22 096 24 616
II. Zysk lub strata netto 797 2 757 189 661
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 716  11 899 2 782 2 851
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 649) (3 334) (1 104) (799)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 166 4 833 277 1 158
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 8 233 13 398 1 955 3 210
VII. Aktywa razem 141 438 145 020 34 104 35 473
VIII. Kapitał własny 93 277 92 430 22 480 22 609
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,01 0,03  0,00  0,01 
X. Wartość księgowa na jedną akcję                                             1,12 1,11 0,27 0,27

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1472zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,0882zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013-31.12.2013 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2013 - 1 EUR= 4,2110zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012-31.12.2012 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4,1736zł,

 
   

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2014-02-27

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Krzysztof Homenda Członek Zarządu

 

pią 28, lutego 2014 09:45 Opublikował: Szymon Janucik