Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 10/2014
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


W ramach realizacji Strategii Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. ("Spółka") na lata 2013 -2018 ogłoszonej w dniu 30.09.2013 (Raport bieżący nr 18/2013), w tym dążenia do osiągnięcia założonych w niej celów dotyczących m.in. poprawy dostępności do surowca i w ramach założonej ścieżki realizacji budowy systemu zaopatrzenia w surowce, Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w dniu 28 marca 2014 r. zawarł z osobą fizyczną umowę dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w gminie Miłakowo o łącznej powierzchni 412,3547 ha na okres 15 lat, za kwotę zryczałtowanego czynszu 11.133.576,90 PLN (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć 90/100 złotych), płatnego w dwóch ratach z góry za cały okres dzierżawy. W/w nieruchomość rolną Spółka przeznaczy na uprawę ziemniaka skrobiowego stanowiącego podstawowy surowiec do produkcji. Zwiększy to możliwości produkcyjne i efektywność Spółki, dzięki dostępności do surowca po obniżonych kosztach. Ponadto, zmniejszeniu ulegnie ryzyko wahań ilości zaplanowanych dostaw surowca i częściowo zależność Spółki od dostawców zewnętrznych. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-03-29
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-03-29
sob 29, marca 2014 16:59 Opublikował: Szymon Janucik