Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 55 098 58 764 13 186 13 945
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: 408 165 98 39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 169 20 214 2 673 4 797
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 366) (2 328) (1 284) (552)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 555) (21 665) (4 680) (5 141)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (13 752) (3 779) (3 291) (897)
VII. Aktywa razem* 138 965 154 582 33 398 37 274
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 101 657 92 942 24 431 22 411
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,0045 0,002 0,001 0,0005
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,14 1,12 0,27 0,27

 

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "półrocze/2013" dotyczą stanu na dzień 31.12.2013 rokuDo przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2014 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1609 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1472zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014-30.06.2014 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 - 1 EUR= 4 ,1784 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013-30.06.2013 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2013 - 1 EUR= 4 ,21395 zł.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu                                   Wojciech Faszczewski   2014-08-29

Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy   Krzysztof Homenda      2014-08-29  

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

pią 29, sierpnia 2014 10:47 Opublikował: Szymon Janucik