Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport kwartalny QSr 3/2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 82 701 86 277 19 783 20 430
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 850 (970) 203 (230)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 717 35 150 3 521 8 323
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 299) (3 814) (2 224) (903)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22 225) (29 725) (5 317) (7 039)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (16 807) 1 611 (4 020) 381
VII. Aktywa razem* 158 725 154 582 38 013 37 274
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki* 102 126 92 942 24 458 22 411
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,009 (0,01) 0,002 (0,00)
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,14 1,12 0,27 0,27
Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "3 kwartały narastająco 2013..." dotyczą stanu na dzień 31.12.2013 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2014 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1755 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1472zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014-30.09.2014 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 - 1 EUR= 4 ,1803 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013-30.09.2013 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2013 - 1 EUR= 4 ,22231 zł.
 
 

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-11-13 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-11-13 
pią 14, listopada 2014 09:25 Opublikował: Szymon Janucik