Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport roczny RS 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 116 496 119 549 27 808 28 390
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 3 373 654 805 155
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki 2 994  654  715 155
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (22 901)  10 927 (5 467) 2 595
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 266) (4 572) (2 689) (1 086)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 910 1 852 4 514 440
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 15 257 8 207 (3 642) 1949
VIII. Aktywa razem 188 084 154 582 44 127 37 274
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki dominującej 103 867 92 942 24 369 22 411
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,037 0,008  0,01 0,002 
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,032 0,008 0,01 0,002
XII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,13 1,12 0,26 0,27

Pełna treść raportu w załącznikach

  Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2623zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1472zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014-31.12.2014 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 - 1 EUR= 4,1893zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013-31.12.2013 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2013 - 1 EUR= 4,2110zł.
   

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2015-03-19

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Krzysztof Homenda

pią 20, marca 2015 10:47 Opublikował: Szymon Janucik