Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport roczny R 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody ze sprzedaży 91 736 93 046  21 898 22 096
II. Zysk lub strata netto 3 621 797 864 189
III. Całkowite dochody netto 3 242 797 774 189
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (15 955)  11 716 (3 809) 2 782
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 119) (4 649) (2 415) (1 104)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 779 1 166 2 334 277
VII. Przepływy pieniężne netto, razem (16 295) 8 233 (3 890) 1 955
VIII. Aktywa razem 161 542 141 438 37 900 34 104
IX. Kapitał własny 104 751 93 227 24 576 22 480
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,039 0,01  0,01  0,002 
XI. XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,039 0,01 0,01 0,002
XII. Wartość księgowa na jedną akcję                                             1,14 1,12 0,27 0,27

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2623zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1472zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014-31.12.2014 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 - 1 EUR= 4,1893zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013-31.12.2013 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2013 - 1 EUR= 4,2110zł.

 
   

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2015-03-19

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Krzysztof Homenda Członek Zarządu

 

pią 20, marca 2015 11:45 Opublikował: Szymon Janucik