Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł PLN w tys. EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 30 448 25 524 7 339 6 092
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 1794 527 432 126
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 943 258 3843 62
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 983) (1 241) (960) (296)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 097) (6 182) (3 157) (1 476)
Przepływy pieniężne netto razem  (1 137)  (7 165) (274) (1 710)
Aktywa razem 171 445 188 084 41 928 44 127
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 105 650 103 867 25 838 24 369
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą. 0,02 0,006 0,005 0,001
Wartość księgowa na jedną akcję. 1,11 1,13 0,27 0,26

 

*Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "2014" dotyczą stanu na dzień 31.12.2014 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,0890 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2623zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015-31.03.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015 - 1 EUR= 4 ,1489 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014-31.03.2014 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 - 1 EUR= 4 ,1894 zł.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2015-05-14 


Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Krzysztof Homenda   Członek Zarządu/Dyrektor finansowy 

 

 

pią 15, maja 2015 09:33 Opublikował: Szymon Janucik