Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 69 827 55 098 16 890 13 186
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: 1 894 408 458 98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 242 11 169 6 106 2 673
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 565) (5 366) (2 556) (1 284)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 879) (19 555) (4 809) (4 680)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (5 202) (13 752) (1 258) (3 291)
VII. Aktywa razem* 171 569 188 084 40 904 44 127
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 105 790 103 867 25 222 24 369
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,02 0,0045 0,005 0,001
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,11 1,13 0,27 0,26

 

 Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "półrocze/2014" dotyczą stanu na dzień 31.12.2014 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1944zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2623zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015-30.06.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015 - 1 EUR= 4,1341zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014-30.06.2014 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 - 1 EUR= 4,1784zł.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu                                   Wojciech Faszczewski   2015-08-28

Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy   Krzysztof Homenda      2015-08-28  

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

pon 31, sierpnia 2015 14:32 Opublikował: Szymon Janucik