Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport kwartalny QSr 3/2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 106 253 82 701 25 551 19 783
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 2 682 850 645 203
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 684 14 717 10 024 3 521
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 840) (9 299) (3 569) (2 224)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (26 307) (22 225) (6 326) (5 317)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 537 (16 807) 129 (4 020)
VII. Aktywa razem na dzień 30.09.2015 i 31.12.2014 174 256 188 084 41 112 44 127
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2015 i 31.12.2014 106 578 103 867 25 145 24 369
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,03 0,009 0,007 0,002
X. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2015 i 31.12.2014 1,12 1,13 0,26 0,26

Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "2014" dotyczą stanu na dzień 31.12.2014 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2386 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2623 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015-30.09.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015 - 1 EUR= 4,1585 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014-30.09.2014 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 - 1 EUR= 4,1803 zł.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-11-13 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-11-13 
pią 13, listopada 2015 19:30 Opublikował: Szymon Janucik