Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport roczny RS 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 128 808 116 496 30 780 27 808
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 5 288 3 373 1 264 805
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki 5 276 2 994 1 261 715
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 229  (22 901) 1 727 (5 467)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 862) (11 266) (2 835) (2 689)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 002 18 910 5 258 4 514
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 17 369 (15 257) 4 151 (3 642)
VIII. Aktywa razem 220 888 188 084 51 833 44 127
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki dominującej 109 136 103 867 25 610 24 369
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,06 0,04  0,01 0,01 
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,06 0,03 0,01 0,01
XII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,15 1,13 0,27 0,26

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2615 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2623 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015-31.12.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015 - 1 EUR= 4,1848 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014-31.12.2014 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 - 1 EUR= 4,1893zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2016-03-17

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Krzysztof Homenda

pią 18, marca 2016 09:16 Opublikował: Szymon Janucik