Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport roczny R 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży 107 927 91 736 25 790 21 898
II. Zysk lub strata netto 5 917 3 621 1 414 864
III. Całkowite dochody netto 5 905 3 242 1 411 774
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 177  (15 955) 1 715 (3 890)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 092) (10 119) (2 412) (2 415)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20 273 9 779 4 844 2 334
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 17 358 (16 295) 4 184 (3 890)
VIII. Aktywa razem 196 714 161 542 46 161 37 900
IX. Kapitał własny 110 656 104 751 25 966 24 576
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,06 0,04  0,01  0,01
XI. XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,06 0,04 0,01 0,01
XII. Wartość księgowa na jedną akcję                                             1,16 1,14 0,27 0,27

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2615 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2623 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 31.12.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015 - 1 EUR= 4,1848 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014-31.12.2014 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 - 1 EUR= 4,1893zł. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2016-03-17

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Krzysztof Homenda Członek Zarządu

 

pią 18, marca 2016 09:42 Opublikował: Szymon Janucik